نوآموزان برتر سال ۱۴۰۰

فاطمه نخعی *
فاطمه نخعی مسابقات فرهنگی و هنری پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : سوم رشته گواش
زهرا گل نیا *
زهرا گل نیا مسابقات فرهنگی و هنری پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : دوم رشته مداد رنگی
مهشید پویا *
مهشید پویا مسابقات فرهنگی و هنری پایه تحصیلی : دهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : دوم رشته ذغال
فاطمه یعقوبی *
فاطمه یعقوبی مسابقات فرهنگی و هنری پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : دوم رشته آرم
نفیسه اشرفی *
نفیسه اشرفی مسابقات فرهنگی و هنری پایه تحصیلی : دهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : دوم رشته عکاسی
فاطمه میرزایی *
فاطمه میرزایی مسابقات فرهنگی و هنری پایه تحصیلی : دهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : دوم رشته رنگ روغن
فاطمه مرادی *
فاطمه مرادی مسابقات فرهنگی و هنری پایه تحصیلی : یازدهم (انسانی) شهر : کاشمر رتبه : اول رشته نماهنگ
راحله محمدی *
راحله محمدی مسابقات فرهنگی و هنری پایه تحصیلی : یازدهم (انسانی) شهر : رتبه : اول رشته نقشه قالی
مارال مشکینی *
مارال مشکینی مسابقات فرهنگی و هنری پایه تحصیلی : دهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : اول رشته سفال
الیانا ایمانی *
الیانا ایمانی مسابقات فرهنگی و هنری پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : اول رشته نقالی
الیانا ایمانی *
الیانا ایمانی مسابقات فرهنگی و هنری پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : اول رشته تکنوازی
فریماه افراشته *
فریماه افراشته امتحانات نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : سوم