نوآموزان برتر سال ۱۳۹۸

المیرا طالب زاده *
المیرا طالب زاده نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : سوم
زهرا فرهادی *
زهرا فرهادی نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : دوم
فاطمه جهاندار *
فاطمه جهاندار نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : اول
هستی علی محمدی *
هستی علی محمدی نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (انسانی) شهر : کاشمر رتبه : سوم
سارا سامانی *
سارا سامانی نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (انسانی) شهر : کاشمر رتبه : دوم
سیده مهلا حسینی *
سیده مهلا حسینی نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (انسانی) شهر : کاشمر رتبه : اول
زینب علی اکبری ۱۸.۶۰
زینب علی اکبری نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : سوم
حدیث واله ۱۸.۹۵
حدیث واله نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : دوم
فائزه شیردل ۱۹.۲۵
فائزه شیردل نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : اول
سیده رضوان حسینی ۱۸.۵
سیده رضوان حسینی نوبت اول پایه تحصیلی : دهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : سوم
سیده آیدا علمدار ۱۸.۸۵
سیده آیدا علمدار نوبت اول پایه تحصیلی : دهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : دوم
ملیکا نوروزی ۱۹
ملیکا نوروزی نوبت اول پایه تحصیلی : دهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : اول