معرفی پرسنل

 • الهام شریفی

  الهام شریفی

  فوق دیپلم مراقب سلامت
 • زهرا دربان حسینی

  زهرا دربان حسینی

  لیسانس مشاور
 • مریم عجمی

  مریم عجمی

  فوق لیسانس معاون آموزشی
 • راحله عزیزی

  راحله عزیزی

  لیسانس معاون فناوری
 • معصومه سابقی

  معصومه سابقی

  لیسانس معاون پرورشی
 • سیده سمانه سلیمانی

  سیده سمانه سلیمانی

  لیسانس معاون اجرایی
 • طیبه کفاش

  طیبه کفاش

  دکترا مدیر