معرفی پرسنل

 • راضیه سیفی

  راضیه سیفی

  فوق لیسانس معاون فناوری
 • مریم سازگار

  مریم سازگار

  فوق لیسانس مشاور
 • معصومه سابقی

  معصومه سابقی

  لیسانس معاون پرورشی
 • سیده سمانه سلیمانی

  سیده سمانه سلیمانی

  لیسانس معاون اجرایی
 • راضیه به آبادی

  راضیه به آبادی

  دکترا مدیر
 • زهرا خوئی

  زهرا خوئی

  فوق لیسانس معاون آموزشی