پایه دهم

موضوع نشريه
دین و زندگی ، پایه دهم تجربی ، نوبت اول ۱۴۰۱ دانلود
منطق ، پایه دهم انسانی ، نوبت اول ۱۴۰۱ دانلود
تفکر و سواد رسانه ، پایه دهم انسانی ، نوبت اول ۱۴۰۱ دانلود
جامعه شناسی پایه دهم انسانی ، نوبت اول۱۴۰۱ دانلود
جغرافیای ایران و استان ، پایه دهم انسانی و تجربی ، نوبت اول۱۴۰۱ دانلود
ریاضی و آمار ، پایه دهم انسانی، نوبت اول۱۴۰۱ دانلود
آمادگی دفاعی پایه دهم انسانی ، نوبت اول ۱۴۰۱ دانلود
فیزیک پایه دهم تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول ۱۴۰۰ دانلود
زیست پایه دهم تجربی نوبت اول &#۸۲۱۱; بخش دوم دانلود
زیست پایه دهم تجربی نوبت اول &#۸۲۱۱; بخش اول دانلود
آزمون گزینه دو آذر۱۴۰۰ ، پایه دهم تجربی دانلود
آزمون گزینه دو آذر۱۴۰۰،پایه دهم انسانی دانلود