ضرورت بررسی فلسفه مرگ و راهبردهای تبلیغی-تربیتی آن در سبک زندگی

چکیده:

معاد و زندگی پس از مرگ مهم ترین حادثه زندگی بشر یاد می‌شود و از جهت اهمیت، جز اصول دین به شمار می‌رود. تمامی فعالیت های زندگی زیر سایه‌ی باور به معاد معنا و مفهوم می‌یابد. اعمال و کردار آدمی ریشه در سبک زندگی او دارد، سبک زندگی است که تعیین می‌کند فرد، چگونه از ثروت، انرژی و وقتش استفاده کند. وقتی یاد معاد و مرگ و حسابرسی اعمال در زندگی جاری باشد، فرد شیوه‌ی زندگی اش را بر پایه‌ی این مهم می‌گذارد و ایمان به حسابرسی در زندگی اش ورود پیدا می‌کند. این تحقیق به بررسی عوامل و دیدگاه های مختلف مرگ و رابطه آن با سبک زندگی از منظر آیات و روایات میپردازد و راهبرد‌های تبلیغی-تربیتی این موضوع را ارائه می‌دهد .بررسی سبک زندگی و تصحیح آن و شناخت روش‌هایی که یاد معاد را زنده نگه می‌دارد، میتواند تاثیر به سزایی در زندگی روزمره و نوع رفتارهای آدمی داشته باشد. و همین طور ارائه‌ی راهبرد‌های تربیتی، در داشتن یک تبلیغ موفق وتربیت صحیح تاثیر به سزایی دارد. در فصل اول به مفهوم مرگ، اعتقادات سایرمذاهب و آئین‌ها پیرامون مرگ و دیدگاه های علما، روان شناسان و… درباره‌ی مرگ پرداخته‌شده است. در فصل دوم به معاد‌باوری، شرایط و ویژگی های آن اشاره شده است و در فصل سوم، سبک زندگی مومنانه برای نهادینه شدن معادباوری و همچنین اعمالی که باعث دور‌‌ شدن انسان از آثار وضعی گناهان می‌گردد، ارائه شده است. و نهایتا در قسمت نتیجه‌گیری، راهبرد های تربیتی پیرامون نهادینه کردن یاد مرگ و آخرت برای داشتن سبک زندگی مومنانه، مطرح شده است.

منبع:

پایگاه اطلاعات علمی ایران

نویسنده مطلب : دبیر دین و زندگی دبیرستان امام حسین (ع) دوره دوم ، خانم عاطفه بابائی

تأیید کننده مطلب: مدیریت آموزشگاه ، خانم دکتر کفاش


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20