دیدار مستقیم دبیران با اولیاء

جلسه دیدار همکاران با اولیاء برگزار گردید.

روز 2 شنبه 13 اردیبهشت ماه 1400 طبق زمان بندی حضور همکاران جهت دیدار با اولیاء و دانش آموزان کلیه پایه ها اعلام گردید تا به بررسی نقاط ضعف و قوت یکایک دانش آموزان و چالش مطالعه پرداخته شود.از زحمات یکایک همکاران و اولیا همراه کمال تشکر و قدردانی داریم.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20